Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Intercanvi sectorial amb el sindicat CDT a Tànger

CDT Sindicalistes Solidaris

Una delegació de la UGT dels sectors de la química, tèxtil, metall, automoció i banca han fet un intercanvi amb membres del sindicat CDT a Tànger en el marc del projecte “Treball digne per avançar en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores a Tànger (el Marroc)” que Sindicalistes Solidaris s’està duent a terme amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Aquest primer intercanvi ha servit per donar visibilitat a la realitat que viuen els treballadors i treballadores del Marro de vulneració de drets laborals i humans. . En les multinacionals instal·lades a les zones franques, l’única representació que hi ha és la de comitès creats per la mateixa empresa. Els sindicats no hi tenen cabuda i, si sospiten que algun treballador hi té contacte, l’acomiaden immediatament. Cal recordar que al Marroc no existeix la prestació de l’atur. A més a més, la majoria dels treballadors no són donats d’alta de l’assegurança obligatòria i encara que El Marroc compta amb un codi de treball, aquest no es compleix .

La delegació de la UGT de Catalunya denuncia la situació que pateixen els treballadors i treballadores en empreses europeas allí instal·lades que han rebut o rebran ajudes dels fons Next Generation i conclou: “La nostra obligació és cooperar per evitar aquests abusos als nostres companys i companyes del Marroc”.

Intercambio sectorial con el sindicato CDT en Tánger

Una delegación de UGT de los sectores de la química, textil, metal, automoción y banca han realizado un intercambio con miembros del sindicato CDT en Tánger en el marco del proyecto “Trabajo digno para avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Tánger (Marruecos)” que Sindicalistas Solidarios está realizanbo con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Este primer intercambio ha servido para dar visibilidad a la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras de Marruecos. En las multinacionales instaladas en las zonas francas, la única representación existente es la de comités creados por la propia empresa. Los sindicatos no tienen cabida y, si sospechan que algún trabajador tiene contacto con ellos, le despiden inmediatamente. Hay que recordar que en Marruecos no existe la prestación del paro. Además, la mayoría de los trabajadores no son dados de alta del seguro obligatorio y aunque Marruecos cuenta con un código de trabajo, éste no se cumple.

La delegación de UGT de Catalunya denuncia la situación que sufren los trabajadores y trabajadoras en empresas europeas allí instaladas que han recibido o recibirán ayudas de los fondos Next Generation y concluye: “Nuestra obligación es cooperar para evitar estos abusos a nuestros compañeros y compañeras de Marruecos”.