Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Projectes acabats a l’Àrea mediterrània

Darrers projectes portats a terme (2015-2019)

«Campanya pel Treball Digne (TD)» adreçada als i les joves líders sindicals i socials de les ciutats de Tànger i Tetuan

Descripció: Amb aquest projecte bianual es pretén millorar l’exercici dels drets laborals dels treballadors/es de Tànger i Tetuan de forma igualitària i d’acord amb la legislació nacional vigent en matèria de dret del treball.

Aquest és un projecte de continuïtat respecte a l’anterior dut a terme amb èxit l’any 2013 al voltant de la difusió i aplicació del concepte internacionalment reconegut i reivindicat de «treball digne». Es vol seguir treballant en les línies d’enfortiment de capacitats de joves líders socials i sindicals i de les dones treballadores.

Això es vol aconseguir a través de dues línies principals d’actuació que són, per una banda, un recorregut formatiu general i especialitzat adreçat a joves i dones treballadors/es i sindicalistes i, per l’altra, una campanya oberta i contínua cap a la ciutadania, actuacions que involucraran com a beneficiaris directes almenys 6.680 persones entre la ciutat de Tànger i la de Tetuan.

Més específicament, l’avaluació del projecte anterior i les sessions participatives realitzades amb la contrapart FDT per identificar les noves necessitats han posat de manifest la importància de poder:

1)      Augmentar les capacitats i els coneixements dels i les joves líders en matèria de comunicació, negociació i drets i deures del codi del treball del Marroc per incidir millor en la defensa dels drets laborals a Tànger i Tetuan.

2)      Difondre i consolidar els coneixements de la població treballadora d’aquestes ciutats sobre els seus drets, l’existència del codi de treball i de l’estatut de la funció pública (textos de referència, respectivament, per al sector privat i el públic) i la importància del diàleg social perquè la població sigui més conscient i activa en l’exigència i defensa dels seus propis drets.

Per assolir aquests objectius, i al llarg de tot aquest primer any, s’han realitzat 18 sessions de formació amb diferents metodologies, totes participatives, on 308 dels i les líders que hi han assistit s’han capacitat també per ser agents multiplicadors, en les seves estructures sindicals o en els seus centres de treball, de tot el que van aprenent.

Cal assenyalar que enguany també s’han dut a terme 5 seminaris especialitzats on han participat representants d’UGT i CCOO, en què s’han posat en comú experiències, coneixements i pràctiques de defensa dels drets bàsics entre sindicalistes i treballadors/es de Tànger, Tetuan i Barcelona. Hi han participat 330 sindicalistes.

També s’ha posat en marxa l’Escola de Formació de dones, on s’han impartit tres mòduls formatius: Dona i Codi de Treball, Dona i Acció Sindical, i Enfocament de Gènere, amb la participació de 127 dones sindicalistes.

Ells i elles seran els/les que prepararan tots els materials de sensibilització i difusió (tríptics informatius; articles per a la premsa escrita i de ràdio; materials per al festival al carrer) que s’utilitzaran, al llarg del segon any d’execució, per arribar a informar, conscienciar i motivar la ciutadania. D’aquesta forma, tot allò que s’ha après serà retornat i compartit amb molts/es treballadors/es i sortirà dels espais tancats de les organitzacions.

Àmbit d’actuació:  Promoció dels drets humans laborals.

Actor sindical local: Federació Democràtica de Treballadors (FDT).

Import total: 178.044 €.

Subvencions aprovades:  137.214,00 €.

Entitats finançadores: Ajuntament de Barcelona.

Durada: De l’1 de desembre de 2014 al 15 de gener de 2017.

 

Creació de l’Escola pel Treball Digne del Marroc

Descripció:  El projecte consisteix en la creació d’un centre formatiu que oferirà programes de formació sobre treball digne a joves líders sindicals i/o socials (o amb possibilitat de ser-ho) aportant els instruments i les capacitats necessàries per poder exercir la tasca sindical i social orientada a la consecució del treball digne promogut per l’OIT i la CSI, i altres organismes internacionals, així com l’aprofundiment de la participació democràtica en el si de les organitzacions sindicals i societat civil.

Es preveu que el programa duri quatre anys (de juliol de 2015 a juny de 2019), essent aquest primer en què es crearà la infraestructura en què tenim com a prioritat:  trobar, reformar, condicionar i equipar un espai adequat per encabir almenys dues aules, una per a 50 persones i una altra per a 30, dos despatxos per a 6 persones (3+3); un dels quals es convertirà en la nova seu de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC) que la Fundació Josep Comaposada / Sindicalistes Solidaris té a Tetuan, que són els encarregats del seguiment tècnic i administratiu dels nostres projectes a l’àrea mediterrània.

Amb l’ànim de contribuir a l’apropament del sindicalisme, no tan sols al món del treball sinó també de la societat en el seu conjunt, un cop obert el centre i depenent de la disponibilitat, també hi ha el compromís ferm de les tres parts, de posar a disposició de la «societat civil» marroquina en general l’espai de l’Escola per tal que s’hi puguin dur a terme reunions, trobades i qualsevol altre acte que l’espai pugui encabir, i obrir-lo així a la participació ciutadana.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Federació Democràtica dels Treballadors (FDT), Confederació Democràtica dels Treballadors (CDT) i Unió General de Treballadors del Marroc (UGTM).

Import total: 92.953,00 €.

Subvencions aprovades: 65.333,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans, Esplugues de Llobregat, Granollers i Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Durada: De l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny de 2016.

 

Suport al Centre de Formació Ocupacional per a joves a Larraix Marroc 2015/2016

Descripció:  Una vegada finalitzades les tres primeres fases  del Programa de formació i d’inserció al mercat de treball per als joves de la Wilaya de Tetuan 2012-2016, s’ha valorat amb els socis locals la necessitat, durant el període 2015-2016, de continuar donant suport als centres sindicals per aconseguir que en un futur (2016-2017) els centres siguin autosuficients. En el cas de la Cambra de Comerç i Indústria de la Wilaya de Tetuan ja es troba en situació  de poder mantenir la seva activitat formativa autònomament.

Durant aquesta fase, cada centre funcionarà ja de manera autònoma i mantenint l’activitat formativa ocupacional iniciada en el curs anterior, i mantindrà també la formació-promoció sobre els drets humans laborals (treball digne, codi de treball, etc.).

Amb aquest projecte, la finalitat fonamental és donar resposta a les necessitats d’inserció laboral dels joves formats al centre. El valor afegit que incorpora el projecte és precisament adaptar la formació a les necessitats reals del mercat de treball local i garantir un acompanyament post-formació que possibiliti «tancar el cercle» de la intervenció amb una integració efectiva dels i les joves a les empreses col·laboradores amb les activitats formatives dels centres.

Aquest any es continuarà impartint el curs de Turisme que inclou mòduls de: Idiomes (Francès i Castellà), Informàtica, Comptabilitat, Atenció al Públic (al taulell i telefònica), Comunicació Oral i Escrita, Iniciació al Màrqueting, Cuina i Cuina Tradicional, Pastisseria i Pastisseria tradicional. Al mateix temps, tindrà continuïtat el curs d’Estètica.

Les polítiques d’inserció i acompanyament es faran als mateixos centres de formació, a través del coordinador pedagògic i d’inserció laboral.

Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mollet del Vallès donen suport financer al projecte mitjançant el fons obtingut a través del fons de vaga creat al si del seu consistori.

 

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Federació Democràtica dels Treballadors (FDT).

Import total: 19.396,00 €.

Subvencions aprovades: 8.849,00 €.

 

Entitat finançadora: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Durada: De l’1 de juliol de 2015 a l’1 de maig de 2016.

 

Suport al Centre de Formació Ocupacional per a joves a Tetuan Marroc 2015/2016

Descripció:  Una vegada finalitzades les tres primeres fases  del Programa de formació i d’inserció al mercat de treball per als joves de la Wilaya de Tetuan 2012-2016, s’ha valorat amb els socis locals la necessitat, durant el període 2015-2016, de continuar donant suport als centres sindicals per aconseguir que en un futur (2016-2017) els centres siguin autosuficients. En el cas de la Cambra de Comerç i Indústria de la Wilaya de Tetuan ja es troba en situació  de poder mantenir la seva activitat formativa autònomament.

Durant aquesta fase, cada centre funcionarà ja de manera autònoma i mantenint l’activitat formativa ocupacional iniciada en el curs anterior, i mantindrà també la formació-promoció sobre els drets humans laborals (treball digne, codi de treball, etc.).

Amb aquest projecte, la finalitat fonamental és donar resposta a les necessitats d’inserció laboral dels joves formats al centre. El valor afegit que incorpora el projecte és precisament adaptar la formació a les necessitats reals del mercat de treball local i garantir un acompanyament post-formació que possibiliti «tancar el cercle» de la intervenció amb una integració efectiva dels i les joves a les empreses col·laboradores amb les activitats formatives dels centres.

Aquest any es continuarà impartint el curs de Turisme que inclou mòduls de: Idiomes (Francès i Castellà), Informàtica, Comptabilitat, Atenció al Públic (al taulell i telefònica), Comunicació Oral i Escrita, Iniciació al Màrqueting, Cuina i Cuina Tradicional, Pastisseria i Pastisseria tradicional. Al mateix temps, tindrà continuïtat el curs d’Estètica.

Les polítiques d’inserció i acompanyament es faran als mateixos centres de formació, a través del coordinador pedagògic i d’inserció laboral.

Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mollet del Vallès donen suport financer al projecte mitjançant el fons obtingut a través del fons de vaga creat al si del seu consistori.

 

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Unió General de Treballadors del Marroc (UGTM).

Import total: 25.582,00 €.

Subvencions aprovades: 9.328,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Granollers.

Durada: De l’1 de juliol de 2015 a l’1 de maig de 2016.

 

Programa  «Formació pel Treball Digne al Marroc (Fase I)»

Descripció:  El projecte consisteix a informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i social marroquina en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l’OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI), i que ha estat subscrit pel govern del Marroc el 2007, amb el compromís de desenvolupar-lo, també, les organitzacions sindicals i empresarials marroquines que també formen part de l’OIT. Amb aquesta formació es pretén que els i les participants siguin capaços de promoure i explicar en el seu entorn en què consisteix el treball digne i tirar endavant plans per a la seva implementació. El procés de formació es durà a terme a Tetuan mitjançant l’Escola per al Treball Digne (ETD) situada a la seu de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC).  A la resta del país, la formació es farà mitjançant l’Escola Itinerant pel Treball Decent (EITD), que actua com a centre itinerant de la ETD. La ETD i la EITD comparteixen equip formatiu, compost pels equips de formadors/es de les contraparts (CDT, FDT, UGTM) del coordinador i director de la OTC i de la ETD.

Pel que fa als continguts de la formació seran, fonamentalment, mòduls bàsics sobre el treball digne:

1. Què és el treball digne i els seus objectius bàsics.
2. L’Acord tripartit sobre treball digne del Marroc.
3. Legislació laboral bàsica.

Al llarg d’aquest any del projecte es faran també dos seminaris exclusivament per a dones:

1.  Dona i sindicalisme al món.

2. Conciliació laboral i familiar.

Els destinataris de la formació seran aproximadament uns 795 líders socials i sindicals, el 40% com a mínim dones, i el 50% com a mínim joves menors de 35 anys. La procedència dels participants serà principalment l’àrea Tànger/Tetuan (a l’ETD un 60%), i la resta de participants, d’altres ciutats, mitjançant l’EITD (un 40%) (xifres aproximades).

La durada dels mòduls de l’EITD està prevista que sigui de 2 dies, d’unes 16 hores per mòdul. A més de les accions formatives, s’organitzaran actes de sensibilització com tallers, jornades i seminaris sobre treball digne, en què participaran experts de l’àmbit del dret del treball, dels recursos humans, d’instàncies governamentals i representants dels diversos partits polítics. Al costat de tots ells sempre hi haurà la participació de representants de l’ETD i de l’EITD explicant les seves experiències.

En tot aquest procés, la Fundació Comaposada-Sindicalistes Solidaris participarà mitjançant un tècnic expatriat coordinador del projecte, així com companys i companyes de la UGT de Catalunya que participaran en els seminaris i alguns mòduls i formatius com a ponents i transmissors d’experiències.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Federació Democràtica dels Treballadors (FDT), Confederació Democràtica dels Treballadors (CDT) i Unió General de Treballadors del Marroc (UGTM).

Import total: 93.531,71 euros.

Subvencions aprovades: 72.541,71 euros.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans, Esplugues de Llobregat, i Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Durada: De l’1 de maig de 2016 al 30 d’abril de 2017.

 

 «Campanya d’acció i sensibilització a Meknès i Agadir» (el Marroc, 2016-2017)

Descripció:  El projecte consisteix a promoure l’enfortiment del moviment sindical marroquí a través de la formació de 20 activistes sindicals de la CDT, per desenvolupar una campanya de mobilització integrada, per reduir el treball precari, instaurar un salari decent, el respecte dels drets individuals i col·lectius, l’accés global als sistemes de protecció social, aplicació del codi de treball i la ratificació dels convenis internacionals de treball i la igualtat entre homes i dones.

Està previst realitzar 30 accions de sensibilització, 15 a Agadir i 15 a Meknès.

També està previst organitzar una campanya de recollida de signatures de petició perquè es compleixin les normes fonamentals del treball digne per a tots i totes.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació Democràtica dels Treballadors (CDT).

Import total: 28.325 euros.

Subvencions aprovades: 22.025 euros.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i Granollers.

Durada: De l’1 de juliol de 2016 al 30 de juny de 2017.

 

Programa de formació «Treball digne per a tots i totes», Marroc 2016-2019 (fase II)

El projecte consisteix a informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i social marroquí en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l’OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI) i l’objectiu 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) que promou el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball digne per a tots i totes.

Amb aquesta formació es pretén que els i les participants siguin capaços de promoure i difondre en el seu entorn en què consisteix el treball digne i tirar endavant plans per a la seva implantació efectiva.

El procés de formació es durà a terme a Tetuan mitjançant l’Escola per al Treball Digne (ETD) situada a la seu de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC). A la resta del país, la formació es durà a terme mitjançant l’Escola Itinerant pel Treball Digne (EITD), que actua com a centre itinerant de l’ETD.

Pel que fa als continguts de la formació seran, fonamentalment, adreçats a capacitar els delegats i delgades de les organitzacions sindicals perquè tinguin les eines necessàries per promoure, lluitar i difondre el treball digne com a eina necessària per al desenvolupament humà: drets sindicals, responsabilitat i funcions dels representants dels treballadors, negociació col·lectiva, dona i codi de treball i tècniques de comunicació.

A més de les accions formatives s’organitzaran actes de sensibilització com tallers, jornades i seminaris sobre treball digne, en què participaran experts de l’àmbit del dret del treball, dels recursos humans, d’instàncies governamentals i representants dels diversos partits polítics.

També es preveu la realització d’accions reivindicatives als centres de treball i al carrer perquè la ciutadania visualitzi les reivindicacions sindicals i socials vers el treball digne.

Els destinataris de la formació seran aproximadament uns 1.000 líders socials i sindicals, un 35% dones, com a mínim, i un 40%, joves menors de 35 anys, com a mínim.

 

Àmbit d’actuació: enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.

Socis locals: Federació de Sindicats Democràtics (FSD) i Confederació Democràtica del Treball (CDT)

Entitats finançadores:Ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Durada: 1 de maig de 2017 al 30 d’abril de 2018

 

Campanya d’acció i sensibilització a Casablanca i Mohammadia. Regió du Grand Casablanca. Marroc 2017-2018

Aquest projecte pretén, a partir d’una estratègia de cooperació al desenvolupament concertada entre la CDT i Sindicalistes Solidaris, impulsar plans de formació amb drets humans laborals (ODS 8 Treball Digne) i desenvolupar campanyes de sensibilització adreçades a tota la població, fonamentalment treballadors i treballadores.

El projecte consisteix a promoure l’enfortiment del moviment sindical marroquí a través de la formació de 30 activistes sindicals de la CDT per desenvolupar una campanya de mobilització integrada, a les províncies de Casablanca i Mohammadia, per reduir el treball precari, instaurar un salari digne, el respecte dels drets individuals i col·lectius, l’accés global als sistemes de protecció social, l’aplicació del codi de treball i la ratificació dels convenis internacionals de treball, i la igualtat entre homes i dones.

Està previst dur a terme 30 accions de sensibilització, 15 a Casablanca i 15 a Mohammadia, per continuar incidint en la millora dels coneixements i en l’acció directa amb els treballadors i treballadores víctimes d’abusos i de violacions de drets laborals bàsics a causa del desconeixement de la legislació nacional (Codi del Treball) i internacional (Normes Fonamentals de l’OIT, Convencions 87, 98, 29, 105, 111, 100, 183, 182) que els empara, de l’absència de protecció social, de l’inexistent diàleg social i de l’existència de relacions laborals injustes i basades en la desigualtat.

També està previst organitzar una campanya de recollida de signatures de petició perquè es compleixin les normes fonamentals del treball digne per a tots i totes.

Àmbit d’actuació: enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.

Socis locals: Confederació Democràtica del Treball (CDT).

Entitats finançadores: Ajuntaments de Granollers i Sant Feliu de Llobregat.

Durada: 1 de juliol de 2017 a 30 de juny de 2018.

 

Programa de formació «Treball digne per a tots i totes», Marroc 2016-2019 (fase III)

Descripció:
Aquest projecte és de continuïtat i va començar l’1 de maig de 2016. Aquesta és l’última fase del projecte. Consisteix, basant-nos en els drets humans, a informar, formar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals marroquins en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l’OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI) i l’Objectiu 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que promou el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball digne per a tots i totes.
Amb aquest programa de formació es pretén que els i les participants siguin capaços de promoure i difondre en el seu entorn en què consisteix el treball digne i tirar endavant plans per a la seva implementació efectiva.
El procés de formació es durà a terme a la ciutat de Tetuan a través de l’Escola de Treball Digne (ETD) . A la resta del país, la formació es durà a terme mitjançant l’Escola Itinerant pel Treball Digne (EITD), que actua com a centre formador itinerant de l’ETD.
Pel que fa als continguts de la formació seran, fonamentalment, adreçats a capacitar delegats i delegades de les organitzacions sindicals per tal que tinguin les eines necessàries per promoure, lluitar i difondre el treball digne com a eina necessària per al desenvolupament humà i per assolir els drets que atorga a les persones la Declaració Universal dels Drets Humans.
Per tal de facilitar més la participació de les dones en el procés formatiu, es realitzaran dos fòrums encaminats a enfortir el treball conjunt per assolir la defensa dels drets laborals de les dones, doblement castigades al Marroc, ja que són víctimes del sistema laboral i que també pateixen discriminació per raó de gènere. Aquests seminaris es faran a finals de setembre, a les ciutats de Casablanca (CDT) i Rabat (FSD/UGTM).
Amb aquestes accions formatives es pretén arribar a uns 1.100 sindicalistes, dones i homes líders socials i sindicals. A més de les accions formatives, també es realitzaran accions reivindicatives als centres de treball i al carrer perquè la ciutadania visualitzi les demandes sindicals de drets fonamentals per dignificar el treball al Marroc. Es pretén que aquestes accions guanyin terreny progressivament en la formació, i així els participants als mòduls formatius podran posar en pràctica els seus coneixements i fer de taca d’oli per difondre el treball digne entre la resta de la població.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.
Socis locals: Federació de Sindicats Democràtics (FSD) , Confederació Democràtica del Treball (CDT) i Unió General de Treballadors del Marroc (UGTM).
Import total: 96.455,63 euros.
Entitats finançadores: Ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Durada: De l’1 de maig de 2018 al 30 d’abril de 2019.

 

Campanya d’acció i sensibilització a Oujda i Larache. Marroc

Descripció:
Aquest projecte pretén, a partir d’una estratègia de cooperació al desenvolupament concertada entre la CDT i Sindicalistes Solidaris, impulsar plans de formació amb drets humans laborals (ODS 8 Treball digne) i desenvolupar campanyes de sensibilització adreçades a tota la població, fonamentalment treballadors i treballadores.
El projecte consisteix a promoure l’enfortiment del moviment sindical marroquí a través de la formació de 30 activistes sindicals de la CDT per desenvolupar una campanya de mobilització integrada, a la província d’Oujda-Angad i a la província de Larache, per reduir el treball precari, instaurar un salari digne, pel respecte als drets individuals i col·lectius, l’accés global als sistemes de protecció social, l’aplicació del codi de treball així com la ratificació dels convenis internacionals de treball i la igualtat entre homes i dones.
Està previst realitzar 30 accions de sensibilització, 15 a Larache i 15 a Oujda, per continuar incidint en la millora dels coneixements i en l’acció directa amb els treballadors i treballadores víctimes d’abusos i de violacions de drets laborals bàsics a causa del desconeixement de la legislació nacional (Codi del Treball) i internacional (normes fonamentals de l’OIT, Convencions 87, 98, 29, 105, 111, 100, 183, 182) que els empara, a l’absència de protecció social, a l’inexistent diàleg social i a l’existència de relacions laborals injustes i basades en la desigualtat.
També està previst organitzar una campanya de recollida de signatures de petició perquè es compleixin les normes fonamentals del treball digne per a tots i totes.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.
Socis locals: Confederació Democràtica del Treball (CDT).
Import total: 219.622,60 euros.
Entitats finançadores: Ajuntaments de Granollers i Sant Feliu de Llobregat.
Durada: 1 de setembre de 2018 a 31 de juliol de 2018.